Healthy Seed

【育兒講呢啲】 終於返學啦收藏

【育兒講呢啲】 終於返學啦分享

成長學習,家庭關係 | 3至6歲

編輯部提供

【育兒講呢啲】 終於返學啦

23.10.2020

小朋友因為疫情要留在家中學習一段日子之後,終於返學了。家長亦放下心頭大石,但大家知不知道小朋友有什麼想法?Click入影片,聽聽小朋友的心聲和家長的想法,還有慈慧幼苗資深註冊社工關愷恩姑娘的解說。

 

© 2020 Healthy Seed Limited

Healthy Seed